Views: 120842

Naslov projekta

Prenos inovacij v razvoj nudenja pomoči zapuščenim skupinam (otroci, mladostniki, starostniki) v Evropi – RELAIS PLUS.
Splošna predstavitev projekta.
Projekt Relais Plus je nastal iz treh različnih vzrokov.
Vse evropske dežele se morajo dandanašnji soočati z nezadržno rastjo števila zapuščenih oseb. Se pravi s položajem, v katerem se znajdejo osebe vseh starosti, zlasti pa otroci v najnežnejši dobi, mladostniki in ostareli. Osebe, ki zapuščenim pomagajo, so vsaj deloma ali prostovoljci ali zaposleni brez pravih kvalifikacij, tako da se bolj zanašajo na intuicijo kot na resnično znanje.Poleg tega je njihovo število premajhno. Izobraževalni programi pa ne upoštevajo dovolj specifičnosti, povezanih z zapuščenostjo.
Da bi lahko vsem zagotovili dostojno življenje, je potrebno razvijati in/ali krepititi (glede kakovosti in količine) odnos pomoči tem ranljivim skupinam. To je tudi glavni cilj projekta.
Medtem ko je potreba po tem skupna državam v Evropski uniji, pa so okoliščine in vzroki, ki povzročajo zapuščenost, različni in zapleteni (politične težave, socialno-ekonomske, družinska povezanost in kulturna tradicija, ki propadata, kar ni značilno le za »revne« dežele). Da bi lahko zadovoljili potrebo po pomoči , bi bilo treba s pomočjo izobraževanja strokovno usposobiti socialne delavce (v najširšem pomenu besede), in to tiste, ki pomoč že nudijo, ter povečati njihovo število, s tem da bi omogočili izobraževanje določenim iskalcem zaposlitve, in to tistim, ki imajo za to delo potrebne lastnosti.
Za to že obstajajo orodja in programi za usposabljanje: to so programi, ki so bili zasnovani v Franciji, Italiji in Romuniji v okviru projekta Leonardo da Vinci RELAIS n° F/01/B/P/PP/118049.

Cilji projekta

Cilj projekta je prenos izdelkov projekta RELAIS v 3 druge države(Grčijo, Latvijo in Slovenijo), in to tako, da so upoštevane vse posebnosti, značilne za njihov boj proti socialni izključenosti in za razvoj odnosa pomoči; temu je dodana še norveška osvetlitev in zunanja nemška evalvacija.
Projekt omogoča izdelavo zbirke orodij za usposabljanje in programe usposabljanja z evropskimi referencami. Ta zbirka bo dostopna v 4 jezikih (francoskem, grškem, slovenskem in latvijskem) v tiskani obliki, kot dvd in kot CD-rom; nekateri izdelki bodo dostopni v 7 jezikih (angleščina, nemščina in romunščina poleg že naštetih 4 jezikov). Namenjena je izobraževalnim organizacijam, pa tudi širše, vsem strukturam in osebju, ki spadajo v socialni in zdravstveni sektor.

Ciljne skupine

CILJNE SKUPINE v projektu RELAIS PLUS so zapuščene osebe (otroci, mladostniki, stari) v Evropi, še zlasti pa tisti v 7 državah partnericah v tem projektu.
Pojem »zapuščenosti« mora biti definiran glede na ciljno skupino. Partnerji so se odločili za naslednje definicije:
• V primeru mladih lahko gre za: sirote, mlade, odvzete staršem zaradi trpinčenja, zaradi zanemarjanja vzgoje, mlade, ki so jih njihove družine zavrgle. Satrostna razdelitev: 0-14 let so otroci; 14-18 let so mladostniki.
• V primeru starih (starejših od 65 let) gre lahko za:odvisne osebe, ki jih je njihova družina zapustila ali so brez nje; ki jim bolezen in/ali starost in/ali revščina ne dovoljujeta več samostojnega življenja; osebe na družbenem robu in/ali izključene iz socialnega življenja.
CILJNI SEKTORJI projekta RELAIS PLUS so naslednji:
• zdravstveni sektor in sektor socialnega dela, zlasti še socialne ustanove (take,v katerih socialni delavci skrbijo za zapuščene skupine),
• izobraževalni sektor in sektor za usposabljanje,
• sektor osebnih storitev, katerega letna rast je 6% v Evropi.

KONČNI UPORABNIKI REZULTATOV PROJEKTA v državah partnericah in širše v Evropi bodo:
• organizacije, ki usposabljajo (izvajalci usposabljanj);
• šolske in univerzitetne ustanove (učitelji);
• ustanove, ki skrbijo za zaposlovanje (svetovalci, analitiki ipd.);
• socialne ustanove (socialni delavci, ki skrbijo za zapuščene in ki bodo deležni poklicnega usposabljanja);
• združenje delodajalcev;
• reprezentativne organizacije zaposlenih;
• iskalci zaposlitve, mladi ali odrasli, ki se bodo lahko usposobili za poklic socialnih pomočnikov, ki nudijo pomoč; zapuščenim. Njihov profil bo zasnovan na poklicnih priročnikih in na priročnikih za usposabljanje, ki bodo prilagojeni in preneseni med projektom.

»Odnos pomoči«v projektu RELAIS PLUS pomeni odnos, v katerem si vsaj eden izmed obeh protagonistov prizadeva pri drugem spodbuditi rast, razvoj, zrelost, boljše delovanje in večjo sposobnost samostojnega soočanja z življenjskimi izzivi, in to v okviru evropske politike zaščite osebnih pravic, podpore in zaščite v raznolikih primerih zapuščenosti.
Te osebe, mlade ali odrasle, potrebujejo moralno, čustveno, psihološko, medicinsko, logistično, finančno in pravno podporo - vse to pa spada v odnos pomoči.
Medtem ko so potrebe zapuščenih po Evropi enake, pa so okoliščine in vzroki zapuščenosti različni in kompleksni (socialno-ekonomske težave, družinsko in kulturno tkivo, ki se razkraja in ki ni značilno le za »revne« dežele.
Definicije, ki so jih zadržale države partnerice, zaradi socialno-političnih in kulturnih okoliščin ne pomenijo v različnih državah istih pojavov. Stopnja zapuščenosti in raven skrbi za zapuščene je v različnih državah različna.
To, po čemer se socialni delavci in sodelavci v Evropi razlikujejo med seboj, je vrsta pomoči, ki jo socialna politika neke dežele predvideva za zapuščene. Skandinavski pristop daje prednost proaktivnemu delovanju pred preventivnim po eni strani in kolektivnemu spremljanju pred individualnim spremljanjem.

Partnerstvo

Partnerstvo sestavlja 8 organizacij iz 7 držav :
• 3 organizacije, ki so bile partnerice že v projektu RELAIS 1 in prihajajo iz dveh držav (Francija in Romunija)
Združenje javnega interesa za poklicno usposabljanje in vključevanje pri Akademiji v Grenoblu - GIP FIPAG (Francija)
- Osebi za stik: Jean Noël PACHOUD; Catherine CHABOUD
- E-pošta: jean-noel.pachoud@ac-grenoble.fr; catherine.chaboud@ac-grenoble.fr

Univerza Alexandru Ioan Cuza v Iasiju (Romunija)
- Oseba za stik: Contiu SOITU
- E-pošta: soitucontiu@yahoo.com

Združenje PARTENER – iniciativno združenje za lokalni razvoj v Iasiju (Romunija)
- Oseba za stik: Catalin ILASCU
- E-pošta: catalin@asociatia-partener.ro
• 5 novih organizacij (3 koristniki prenosa v Grčiji,Latviji inSloveniji, ocenjevalec v Nemčiji in norveški partner za dodatno ekspertizo k projektu RELAIS).
Inštitut za tehnološko izobraževanje (TEI) na Kreti (Grčija)
- Osebi za stik: Vasiliki Pattakou, Sofia KOUKOULI
- E-pošti: vpat@staff.teicrete.gr, koukouli@staff.teicrete.gr

Univerza v Liepaji (Latvija)
- Oseba za stik: Anita LIDAKA
- E-pošta: anita.lidaka@liepu.lv

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v Ljubljani (Slovenija)
Osebi za stik: Ksenija RAMOVŠ, Marijana ŠTRBENK
E- pošti: ksenija.ramovs@guest.arnes.si; marijana.strbenk@amis.net

Inštitut za socialne raziskave NOVA v Oslu (Norveška)
- Osebi za stik: Bettina UHRIG, Elisabeth BACKE-HANSEN
- E-pošta: bettina.uhrig@nova.no, elisabeth.backe-hansen@nova.no

proInnovation Dr. Anne Rosgen (Nemčija)
- Oseba za stik: Dr. Anne Rösgen
- E-pošta: anne.roesgen@proInnovation.de

Gre za izobraževalne centre za začetno ali stalno usposabljanje, svetovalne ustanove, univerze ali združenja. Teh 8 organizacij je zadolženih, da se na različnih ravneh ukvarjajo z raziskovanjem, prilagajanjem, pripravo, evalvacijo, prenosom in uporabo rezultatov projekta.

Cilji projekta, dejavnosti, ki pomagajo k njihovi uresničitvi, spremljane skupine, ciljni sektorji, uporabniki in koristniki, število in raznolikost partnerjev in podpornih organizacij zahtevajo dobro strukturirano organizacijo dela in dosledno vodenje in upravljanje.
Zaradi vsega tega so se partnerji odločili za naslednji model delovanja partnerstva:
• Izbira partnerja »promotorja projekta« , ki je zadolžen za administravtino in finačno koordinacijo.
• Izbira »glavnega koordinatorja«, ki je zadolžen za splošno in znanstveno koordinacijo projekta.
• Izbira »vodje projekta« v vsaki deželi partnerici razen v Nemčiji in na Norveškem. Njegova naloga je sodelovanje s partnerji, s podpornimi partnerji, koordinacija raziskovalnega dela, urejanje, prenos in uporaba rezultatov. Izbira organa »znanstveni strokovnjaki» za vsako izmed zapuščenih skupin. To je nujno potrebno, saj ima vsaka skupina svoje posebnosti. Ti strokovnjaki bodo zadolženi za evropsko sintezo in prilagoditve v priročnikih za nudenje pomoči in za usposabljanje ter za programe usposabljanja, ki se bodo kasneje v državah koristnicah tudi izvajali.Usmerjali bodo usposabljanje in izvajalce usposabljanja.
• Izbira stalnega »zunanjega ocenjevalca«, ki ima na skrbi ocenjevanje poteka projekta, izdelanih rezultatov in njihove uporabe. Da bi bilo ocenjevanje čim bolj objektivno, je bil izbran ocenjevalec iz države, ki ni in ni bila partnerica v projektu. Njegova naloga je nadzorovati kakovost projekta glede na standarde v Nemčiji.
• Izbira skandinavske ustanove, ki je zadolžena za dodatno eskpertizo, ki bo omogočala vpogled v skandinavske prakse socialnega dela in pomoči. Izbrana je bila norveška ustanova.

Rezultati

Projekt Relais Plus je omogočil izdelavo korpusa pripomočkov za inženiring usposabljanja in programe usposabljanja z evropsko primerljivostjo. Na razpolago bo v 4 jezikih (francoščina, grščina, latvijščina in slovenščina) v tiskani obliki, kot dvd in kot CD-rom ; nekateri izdelki bodo na razpolago v 7 jezikih (angleščina,nemščina in romunščina poleg naštetih štirih). Namenjeni so ne le izobraževalnim organizacijam, ampak tudi osebju v socialnem in zdravstevenem sektorju.

Gre za naslednje izdelke:
• Popisi stanj in diagnoze potreb po profesionalizaciji izvajalcev nudenja pomoči zapuščenim otrokom, mladostnikom in starostnikom v Grčiji, Sloveniji in Latviji
• Evropska sinteza popisov stanja in diagnoz potreb po profesionalizaciji izvajalcev nudenja pomoči zapuščenim otrokom, mladostnikom in starostnikom v Franciji, Italiji, Romuniji, Grčiji, Sloveniji, Latviji in na Norveškem
• Poklicni priročniki za nudenje pomoči zapuščenim otrokom v Grčiji, Sloveniji in Latviji
• Poklicni priročniki za nudenje pomoči zapuščenim mladostnikom v Grčiji, Sloveniji
• Poklicni priročniki za nudenje pomoči zapuščenim starostnikom v Grčiji, Sloveniji in Latviji
• Evropski poklicni priročnik in priročnik za usposabljanje za nudenje pomoči zapuščenim otrokom
• Evropski poklicni priročnik in priročnik za usposabljanje za nudenje pomoči zapuščenim mladostnikom
• Evropski priročnik in priročnik za usposabljanje za nudenje pomoči zapuščenim starostnikom
• Kodeks dobrega ravnanja
• Evropski programi usposabljanja za nudenje pomoči zapuščenim otrokom
• Evropski programi usposabljanja za nudenje pomoči zapuščenim mladostnikom
• Evropski programi usposabljanja za nudenje pomoči zapuščenim starostnikom
• Evropski program usposabljanja za izvajalce usposabljanj za nudenje pomoči zapuščenim osebam
• Vodnik za varno izvajanje pomoči
• Cd-rom Nudenje pomoči v Evropi
• DVD Nudenje pomoči v Evropi
• Internetna stran (www.relaisplus.eu)

Dokumenti, izdelani v projektu RELAIS 1, ki so bili predmet prenosa :

1:
- Popisi stanja in diagnoze potreb po profesionalizaciji izvajalcev pomoči zapuščenim osebam v Franciji, Italiji in Romuniji.

2:
- Evropska sinteza popisov stanj in diagnoz potreb po profesionalizaciji izvajalcev pomoči zapuščenim osebam v teh 3 državah.

3:
- Evropski poklicni priročniki in priročniki za usposabljanje za nudenje pomoči zapuščenim starostnikom
-Evropski poklicni priročnik in priročnik za usposabljanje za nudenje pomoči zapuščenim mladostnikom
- Evropski poklicni priročnik in priročnik za usposabljanje za nudenje pomoči zapuščenim otrokom

4:
- Evropski programi usposabljanja za nudenje pomoči zapuščnemim starostnikom
- Evropski programi usposabljanja za nudenje pomoči zapuščenim mladostnikom
- Evropski programi usposabljanja za nudenje pomoči zapuščenim otrokom

5:
- Evropski programi usposabljanja za izvajalce usposabljanj za nudenje pomoči zapuščenim osebam.

6:
- DVD : Nudenje pomoči v Evropi.

7:
- CD-ROM : Nudenje pomoči v Evropi.

Stiki.

Nemčija
proInnovation Dr. Anne Rosgen
Ziegelstr.18, 66113 Saarbrücken - Nemčija
Tel: 004968142541
Faks: 004968142541
www.proinnovation.de
Oseba za stik:
- Dr. Anne Rösgen (e-pošta: anne.roesgen@proInnovation.de)

Francija
Združenje javnega interesa za poklicno usposabljanje in vključevanje - GIP FIPAG
5 rue Roland Garros, 38320 Eybens - Francija
Tel: 0033456524641
Faks: 0033456524650
www.ac-grenoble.fr
Osebi za stik:
- Jean Noël PACHOUD (e-pošta: jean-noel.pachoud@ac-grenoble.fr)
- Catherine CHABOUD (e-pošta: catherine.chaboud@ac-grenoble.fr)

Grčija
Inštitut za tehnološko izobraževanje (TEI) de Crète
Estavromenos TO 1939, 71004 Heraklion (Crete) - Grčija
Tel: (0030) (2810) 379328
Faks: (0030) (2810) 379328
www.teicrete.gr
Osebi za stik:
- Vasiliki Pattakou (e-pošta: vpat@ staff.teicrete.gr)
- Sofia KOUKOULI (e-pošta: koukouli@staff.teicrete.gr)

Latvija
Univerza v Liepaji (Latvija)
Liela 14, 3430 Liepaja - Latvija
Tel: (0037) 163 3454959
Faks: (0037)163 424223
www.lieppa.lv
Oseba za stik:
Anita LIDAKA (e-pošta: anita.lidaka@liepu.lv)

Norveška
Inštitut za socialne raziskave NOVA v Oslu
Box 3223 Elisenberg, N-0208 Oslo - Norveška
Tel: 0047 22 54 12 00
Backe-Hansen: 0047 22 54 13 07
www.nova.no
Osebi za stik:
- Bettina UHRIG (e-pošta: bettina.uhrig@nova.no)
- Elisabeth BACKE-HANSEN (e-pošta: elisabeth.backe-hansen@nova.no)

Romunija
Združenja PARTENER – iniciativno združenje za lokalni razvoj v Iasiju
Str. Vasile Conta, nr.42, 700106 - Roumanie
Tel: 0040232217884
Fax: 0040232270502
www.asociatia-partener.ro
Oseba za stik:
- Catalin ILASCU (e-pošta: catalin@asociatia-partener.ro)

Univerza Alexandru Ioan Cuza de Iasi
Bulevardul Carol 1 nr. 11, 700506 - Romunija
Tel: 0040232201028
Faks: 0040232210660
www.uaic.ro
Oseba za stik:
- Contiu SOITU (e-poštal: soitucontiu@yahoo.com)

Slovenija
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v Ljubljani, Resljeva 11, 1001, Ljubljana - Slovenija
Tel: 00 386 14 339-301 / 00 386 (0)1 433 93 01
www.inst-antonatrstenjaka.si
Osebi za stik:
- Ksenija RAMOVŠ(e-pošta: ksenija.ramovs@guest.arnes.si)
- Marijana ŠTRBENK (e-pošta: marijana.strbenk@amis.net)

Jezik projekta

Delovni jezik projekta je francoščina. Vsi partnerji obvaladajo francoščino. Na koncu projekta bodo nekateri rezultati dostopni v 4 jezikih (francoščini, grščini, slovenščini in latvijščini) in nekateri drugi v 7 jezikih (angleščini, nemščini in romunščini poleg prej omenjenih jezikov).

Financiranje.

Projekt RELAIS PLUS sofinancira Evropska komisija, in sicer s svojim sektorskim programom Leonardo da Vinci. Partenerji v projektu zagotavljajo 25% celotnega proračuna, tj. 84130 eurov. Celotni proračun projekta znaša 336 510 eurov.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.