Views: 120845

Tίτλος του σχεδίου

Μεταφορά καινοτομίας για την ανάπτυξη της σχέσης βοήθειας με πληθυσμούς σε κατάσταση εγκατάλειψης (παιδιά, εφήβους, ηλικιωμένους) στην Ευρώπη - RELAIS PLUS.

Γενική παρουσίαση του σχεδίου.

Η δημιουργία του σχεδίου RELAIS PLUS προέκυψε από τρεις διαπιστώσεις.

Στις μέρες μας, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να αντιμετωπίσουν μία συνεχή αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων εγκατάλειψης. Πρόκειται για καταστάσεις που αφορούν σε κάθε ηλικία και πιο συγκεκριμένα στα παιδιά, τους εφήβους και τους ηλικιωμένους. Οι άνθρωποι που εργάζονται με αυτές τις διαφορετικές ομάδες απαρτίζονται εν μέρει από εθελοντές ή μισθωτούς χωρίς κατάλληλα προσόντα, οι οποίοι ασκούν το λειτούργημά τους με ένα τρόπο περισσότερο διαισθητικό παρά βασισμένοι στην ουσιαστική γνώση. Παράλληλα, ο αριθμός τους είναι ανεπαρκής. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δε λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ιδιομορφίες που παρουσιάζουν οι ξεχωριστές περιπτώσεις εγκατάλειψης.

Για τη διασφάλιση μίας αξιοπρεπούς ζωής από κάθε άποψη, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη και/ή η παγίωση (ποιοτικά και ποσοτικά) μία σχέσης βοήθειας με αυτούς τους διαφορετικούς πληθυσμούς. Αυτός είναι και ο γενικός στόχος του σχεδίου.

Ακόμα και αν η ανάγκη είναι κοινή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλαίσιο και τα αίτια των περιπτώσεων εγκατάλειψης είναι διαφορετικά και περίπλοκα (πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, καθώς και η διάλυση του οικογενειακού, κοινωνικού και πολιτισμικού ιστού, η οποία δεν αποτελεί αποκλειστικότητα των «φτωχών» χωρών). Για να γίνει δυνατή η κάλυψη αυτής της ανάγκης, είναι απαραίτητη, μέσω της εκπαίδευσης, η ‘επαγγελματοποίηση’ των κοινωνικών λειτουργών και των άλλων επαγγελματιών στις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίοι παρέχουν ήδη μία σχέση βοήθειας, καθώς και η αύξηση του αριθμού τους, επιτρέποντας την πρόσβαση σε αυτά τα επαγγέλματα σε άτομα που ζητούν εργασία και διαθέτουν το απαραίτητο προφίλ.

Για το λόγο αυτό, υπάρχουν ήδη ορισμένα εργαλεία και προγράμματα κατάρτισης για τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τη σχέση βοήθειας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί στη Γαλλία, στην Ιταλία και στη Ρουμανία στο πλαίσιο του σχεδίου Leonardo da Vinci RELAIS no F/01/B/P/PP/118049.

Σκοπός

Σκοπός του σχεδίου είναι η μεταφορά των προϊόντων (εφαρμογών) του RELAIS σε τρεις ακόμα χώρες (Ελλάδα, Σλοβενία και Λετονία), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους στον αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και υπέρ της ανάπτυξης μίας «σχέσης βοήθειας» προσθέτοντας επίσης μία νέα νορβηγική οπτική και με μία εξωτερική γερμανική αξιολόγηση.

Το σχέδιο επιτρέπει την ανάπτυξη ενός συνόλου εργαλείων εκπαίδευσης και προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό το σύνολο θα είναι διαθέσιμο σε 4 γλώσσες (γαλλικά, ελληνικά, σλοβενικά, λετονικά) σε έντυπη μορφή καθώς και σε μία ταινία DvD και σε ένα CDRom, ενώ για ορισμένες εφαρμογές, θα διατεθεί σε 7 γλώσσες (αγγλικά, ρουμανικά και γερμανικά εκτός αυτών που προαναφέρθηκαν). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και, σε ευρύτερη κλίμακα, στις δομές και το προσωπικό που απασχολείται στον κοινωνικό τομέα, καθώς και στον τομέα της υγείας.

Οι ομάδες-στόχοι του σχεδίου.

Οι ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ στις οποίες απευθύνεται το σχέδιο RELAIS PLUS είναι τα άτομα που έχουν βρεθεί σε καταστάσεις εγκατάλειψης (παιδιά, έφηβοι, ηλικιωμένοι) στην Ευρώπη και, πιο συγκεκριμένα, στις 7 συμμετέχουσες χώρες.

Η έννοια «εγκατάλειψη» θα πρέπει να ορίζεται ανάλογα με την κοινωνική ομάδα στην οποία αυτή αναφέρεται. Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται από τις συνεργαζόμενες χώρες είναι οι εξής:
• Για τους νέους μπορεί να περιλαμβάνει: τα ορφανά παιδιά, τους νέους που απομακρύνθηκαν από την οικογένειά τους λόγω κακοποίησης ή έλλειψης εκπαίδευσης, εκείνους που απορρίφθηκαν από την οικογένειά τους. Οι ηλικιακές ομάδες που διακρίνονται είναι: από 0 μέχρι 14 ετών για τα παιδιά και από 14 μέχρι 18 για τους εφήβους.
• Όσον αφορά στα ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) μπορεί να περιλαμβάνει: εξαρτώμενα άτομα τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί από την οικογένειά τους ή δεν έχουν οικογένεια και η ασθένεια από την οποία υποφέρουν και/ή τα γηρατειά δεν τους επιτρέπουν να ζουν με αυτονομία. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιθωριοποιημένα άτομα και/ή εκείνα που έχουν αποκλειστεί από την κοινωνική ζωή.

Οι ΤΟΜΕΙΣ-ΣΤΟΧΟΙ του σχεδίου RELAIS PLUS είναι οι ακόλουθοι:
• Ο τομέας της υγείας και ο κοινωνικός τομέας και, πιο συγκεκριμένα, των κοινωνικών υπηρεσιών (οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι άλλοι επαγγελματίες που παρέχουν φροντίδα σε ομάδες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση εγκατάλειψης),
• Ο τομέας της εκπαίδευσης και κατάρτισης,
• Ο τομέας των προσωπικών υπηρεσιών, στον οποίο το ποσοστό των εργασιακών θέσεων έχει αυξηθεί κατά 6% από τον ένα χρόνο στον άλλο στην Ευρώπη.

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ του σχεδίου στις συμμετέχουσες χώρες και γενικότερα στην Ευρώπη είναι:
• Οι οργανισμοί κατάρτισης (εκπαιδευτές),
• Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια (καθηγητές),
• Ιδρύματα απασχόλησης και κατάρτισης (σύμβουλοι, αναλυτές και φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων),
• Οι κοινωνικές υπηρεσίες (με τους κοινωνικούς επαγγελματίες που φροντίζουν τις ομάδες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση εγκατάλειψης και που θα επωφεληθούν από την επαγγελματική κατάρτιση),
• Οι ομοσπονδίες των εργοδοτών,
• Οι οργανισμοί που εκπροσωπούν τους εργαζομένους, προκειμένου να κρίνουν τις αλλαγές περιεχομένου και τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων,
• Εκείνοι που ζητούν εργασία, νέοι και ενήλικες και οι οποίοι μπορούν να καταρτιστούν επαρκώς στην άσκηση κοινωνικών επαγγελμάτων που αναλαμβάνουν τη φροντίδα των ομάδων-στόχων. Το επαγγελματικό τους προφίλ θα καθοριστεί σύμφωνα με τα επαγγελματικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια κατάρτισης που θα προσαρμοστούν κατάλληλα και θα ‘μεταφερθούν’ στις νέες χώρες του σχεδίου κατά τη διάρκειά του.

Με τον όρο «σχέση βοήθειας», σύμφωνα με το RELAIS PLUS, εννοείται μία σχέση στην οποία ο ένας τουλάχιστον από τους δύο πρωταγωνιστές επιδιώκει να βοηθήσει τον άλλον στην ανάπτυξη, στην ωριμότητα, σε μία καλύτερη λειτουργία και στην μεγαλύτερη ικανότητα να αντιμετωπίζει τη ζωή με απόλυτη ανεξαρτησία και αυτονομία, στο πλαίσιο μίας ευρωπαϊκής πολιτικής προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστήριξης και προστασίας των ατόμων σε διάφορες περιπτώσεις εγκατάλειψης.

Αυτά τα άτομα, νέοι ή ενήλικες, έχουν ανάγκη μίας ηθικής, συναισθηματικής, ψυχολογικής, ιατρικής, λογιστικής, οικονομικής και νομικής υποστήριξης, στην οποία βασίζεται και η σχέση βοήθειας.

Ακόμα και αν η ανάγκη είναι κοινή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλαίσιο και τα αίτια των περιπτώσεων εγκατάλειψης είναι διαφορετικά και περίπλοκα (πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα καθώς και η διάλυση του οικογενειακού, κοινωνικού και πολιτισμικού ιστού, η οποία δεν αποτελεί αποκλειστικότητα των «φτωχών» χωρών).

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες δεν καλύπτουν εξ’ ίσου όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό για λόγους κοινωνικοπολιτικούς και πολιτισμικούς. Ο βαθμός κοινωνικής ένταξης των διαφορετικών ομάδων σε καταστάσεις εγκατάλειψης, καθώς και ο βαθμός της παρεχόμενης φροντίδας διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Εκείνο που διακρίνει τους επαγγελματίες του κοινωνικού τομέα στην Ευρώπη είναι το είδος της σχέσης που διατηρούν με τα άτομα που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, σύμφωνα πάντοτε με τις πολιτικές που επιβάλλονται από κάθε χώρα.

Οι εταίροι

Οι εταίροι είναι συνολικά 8 φορείς από 7 διαφορετικές χώρες:
• 3 φορείς οι οποίοι ήδη συμμετείχαν στο σχέδιο RELAIS 1 και προέρχονται από 2 χώρες (Γαλλία και Ρουμανία):
Η Ένωση Δημοσίων Συμφερόντων – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ένταξη της Ακαδημίας της Γκρενόμπλ – GIP FIPAG (Γαλλία)
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Ζαν-Νοελ ΠΑΣΟΥ; Κατριν ΣΑΜΠΟΥ- Email: jean-noel.pachoud@ac-grenoble.fr; catherine.chaboud@ac-grenoble.fr
Πανεπιστήμιο «Alexandru Ioan Cuza» του Ιασίου (Ρουμανία)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κοντίου ΣΟΙΤΟΥ
- Email: soitucontiu@yahoo.com

Οργάνωση PARTENER – Ένωση για την Τοπική Ανάπτυξη του Ιασίου (Ρουμανία)
• Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καταλίν ΙΛΑΣΚΟΥ
- Email: catalin@asociatia-partener.ro

• 5 νέοι φορείς (3 που επωφελούνται της μεταφοράς στην Ελλάδα, στη Λετονία και στη Σλοβενία, ένας αξιολογητής στη Γερμανία και 1 νορβηγός εταίρος για μια συμπληρωματική οπτική στα αποτελέσματα του RELAIS).
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο (ΤΕΙ) Κρήτης (Ελλάδα)
- Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Σοφία ΚΟΥΚΟΥΛΗ, Βασιλική ΠΑΤΤΑΚΟΥ
- Email: koukouli@staff.teicrete.gr, tasosvaso@hotmail.com

- Πανεπιστήμιο της Liepaja (Λετονία)
- Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ανίτα ΛΙΝΤΑΚΑ
- Email: anita.lidaka@liepu.lv

Ινστιτούτο Γεροντολογίας και Διαγενεακών Σχέσεων “Anton TRSTENJAK“ της Λουμπλιάνα (Σλοβενία)
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Ξένια ΡΑΜΟΒΣ, Μαριάννα ΣΤΡΜΠΕΝΚ
Email: ksenija.ramovs@guest.arnes.si; marijana.strbenk@amis.net

Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας NOVA του Όσλο (Νορβηγία)
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Bettina UHRIG, Elisabeth BACKE-HANSEN
- Email: bettina.uhrig@nova.no, elisabeth.backe-hansen@nova.no

proInnovation Dr. Anne Rosgen (Γερμανία)
- Υπεύθυνος επικοινωνίας: Dr. Anne Rösgen
- Email: anne.roesgen@proInnovation.de

Πρόκειται για φορείς αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμβουλευτικά κέντρα, πανεπιστήμια, ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτοί οι 8 φορείς έχουν ως στόχο σε διαφορετικούς βαθμούς: την έρευνα, την προσαρμογή, την παραγωγή, την αξιολόγηση, την μεταφορά και την αξιοποίηση.

Οι στόχοι του σχεδίου, οι δραστηριότητες που έπρεπε να υλοποιηθούν για να τους επιτύχουμε, η ποικιλία των πληθυσμών και τομέων-στόχων, των χρηστών και των εξυπηρετούμενων, ο αριθμός αλλά και η συμπληρωματικότητα των εταίρων και φορέων στήριξης απαιτούσαν μια καλά δομημένη οργάνωση και μια αυστηρή διοίκηση.

Μετά από σκέψη και συζήτηση μεταξύ των εταίρων συμφωνήθηκε ο παρακάτω τρόπος λειτουργίας:
• Επιλογή ενός φορέα ως «Προωθητή» του σχεδίου έχοντας την ευθύνη του διοικητικού και οικονομικού συντονισμού του.
• Επιλογή ενός φορέα «Γενικού συντονιστή» με τον ρόλο του γενικού και επιστημονικού συντονισμού του σχεδίου.
• Επιλογή σε κάθε χώρα, εκτός της Γερμανίας και της Νορβηγίας, ενός ‘υπεύθυνου φορέα’. Θα έχει τον ρόλο του συντονισμού με την ομάδα στήριξης, τον συντονισμό των ερευνητικών εργασιών, της προσαρμογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των παραδοτέων στη χώρα.
• Επιλογή ενός φορέα με τον ρόλο του ‘Ειδικού επιστήμονα’ για κάθε ένα από τους 3 πληθυσμούς-στόχους. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο λόγω των ιδιαιτεροτήτων της κάθε ομάδας. Οι συγκεκριμένοι φορείς θα είναι υπεύθυνοι για την ευρωπαϊκή σύνθεση, για την προσαρμογή των εγχειριδίων (επάγγελματος-κατάρτισης) και για τα προγράμματα εκπαίδευσης στη σχέση βοήθειας που θα εφαρμοστούν στις 3 χώρες που επωφελούνται της μεταφοράς. Θα καθοδηγήσουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτών μεταφοράς.
• Επιλογή ενός φορέα με τον ρόλο του «Μονίμου εξωτερικού Αξιολογητή» του τρόπου λειτουργίας του σχεδίου, των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, των αποτελεσμάτων που προκύπτουν και συγκεκριμένα, των προϊόντων που σχεδιάζονται και της αξιοποίησής τους. Με στόχο μια αντικειμενική αξιολόγηση, επιλέχθηκε ένας οργανισμός από κάποια άλλη χώρα (Γερμανία) και όχι από χώρα που πρόκειται να αναλάβει ή ήδη έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη των εργασιών. Ο οργανισμός αυτός θα είναι υπεύθυνος και για τον ποιοτικό έλεγχο. Με τον τρόπο αυτόν, το σχέδιο θα ωφεληθεί παράλληλα και από την αγγλοσαξονική οπτική.
• Επιλογή ενός φορέα από τη Σκανδιναβία, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με την παροχή μία επιπρόσθετης τεχνογνωσίας που θα συμπληρώνει εκείνη του αρχικού σχεδίου Relais που αποτελεί το αντικείμενο μεταφοράς. Θα αναδείξει τα σκανδιναβικά προϊόντα που σχετίζονται με το πρόγραμμα Relais και με το πρότυπο της κοινωνικής εργασίας σε αυτή τη χώρα. Γι’αυτό το ρόλο επελέγη ένας νορβηγικός οργανισμός.

Τα αποτελέσματα

Το σχέδιο επιτρέπει την ανάπτυξη ενός συνόλου εργαλείων εκπαίδευσης και προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό το σύνολο είναι διαθέσιμο σε 4 γλώσσες (γαλλικά, ελληνικά, σλοβενικά, λετονικά) σε έντυπη μορφή καθώς και σε μία ταινία DvD και σε ένα CDRom, ενώ για ορισμένες εφαρμογές, θα διατεθεί σε 7 γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά και ρουμανικά εκτός αυτών που προαναφέρθηκαν). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και, σε ευρύτερη κλίμακα, στις δομές και το προσωπικό που απασχολείται στον κοινωνικό τομέα, καθώς και στον τομέα της υγείας.

Αυτό το σύνολο εργαλείων αποτελείται από τα παρακάτω παραδοτέα:
• Υφιστάμενη κατάσταση & εκτίμηση των αναγκών επαγγελματοποίησης των εμπλεκομένων στη σχέση βοήθειας με παιδιά, εφήβους και ηλικιωμένους σε κατάσταση εγκατάλειψης στην Ελλάδα, Σλοβενία και Λετονία.
• Ευρωπαϊκή σύνθεση της υφιστάμενης κατάστασης & εκτίμησης των αναγκών επαγγελματοποίησης των εμπλεκομένων στη σχέση βοήθειας με παιδιά, εφήβους και ηλικιωμένους σε κατάσταση εγκατάλειψης στη Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα, Σλοβενία, Λετονία και Νορβηγία.
• Εγχειρίδιο επαγγελμάτων της σχέσης βοήθειας με παιδιά σε κατάσταση εγκατάλειψης στην Ελλάδα, Σλοβενία και Λετονία.
• Εγχειρίδιο επαγγελμάτων της σχέσης βοήθειας με εφήβους σε κατάσταση εγκατάλειψης στην Ελλάδα, Σλοβενία και Λετονία.
• Εγχειρίδιο επαγγελμάτων της σχέσης βοήθειας με ηλικιωμένους σε κατάσταση εγκατάλειψης στην Ελλάδα, Σλοβενία και Λετονία.
• Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο επαγγελμάτων και κατάρτισης της σχέσης βοήθειας με παιδιά σε κατάσταση εγκατάλειψης.
• Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο επαγγελμάτων και κατάρτισης της σχέσης βοήθειας με εφήβους σε κατάσταση εγκατάλειψης.
• Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο επαγγελμάτων και κατάρτισης της σχέσης βοήθειας με ηλικιωμένους σε κατάσταση εγκατάλειψης.
• O οδηγός των καλών πρακτικών|
• Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης στη σχέση βοήθειας με παιδιά σε κατάσταση εγκατάλειψης.
• Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης στη σχέση βοήθειας με εφήβους σε κατάσταση εγκατάλειψης.
• Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης στη σχέση βοήθειας με ηλικιωμένους σε κατάσταση εγκατάλειψης.
• Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών των εμπλεκομένων επαγγελματιών στη σχέση βοήθειας με πληθυσμούς σε κατάσταση εγκατάλειψης.
• Οδηγός για την ασφαλή άσκηση της σχέσης βοήθειας
• Cd-rom Η ΣΧΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
• Film dvd Η ΣΧΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
• Ιστότοπος σχεδίου www.relaisplus.e

Παραδοτέα του σχεδίου RELAIS 1 που είναι αντικείμενο των αποτελεσμάτων της δράσης μεταφοράς.

1. Υφιστάμενη κατάσταση & εκτίμηση των αναγκών επαγγελματοποίησης των εμπλεκομένων στη σχέση βοήθειας με παιδιά, εφήβους και ηλικιωμένους σε κατάσταση εγκατάλειψης στη Γαλλία, Ιταλία και Ρουμανία.

2. Ευρωπαϊκή σύνθεση της υφιστάμενης κατάστασης & εκτίμησης των αναγκών επαγγελματοποίησης των εμπλεκομένων στη σχέση βοήθειας με παιδιά, εφήβους και ηλικιωμένους σε κατάσταση εγκατάλειψης στη Γαλλία, Ιταλία, και Ρουμανία.

3.
• Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο επαγγελμάτων και κατάρτισης της σχέσης βοήθειας με ηλικιωμένους σε κατάσταση εγκατάλειψης.
• Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο επαγγελμάτων και κατάρτισης της σχέσης βοήθειας με εφήβους σε κατάσταση εγκατάλειψης.

• Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο επαγγελμάτων και κατάρτισης της σχέσης βοήθειας με παιδιά σε κατάσταση εγκατάλειψης.

4.
• Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης στη σχέση βοήθειας με ηλικιωμένους σε κατάσταση εγκατάλειψης.
• Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης στη σχέση βοήθειας με εφήβους σε κατάσταση εγκατάλειψης.
• Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης στη σχέση βοήθειας με παιδιά σε κατάσταση εγκατάλειψης.

5.
• Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών των εμπλεκομένων επαγγελματιών στη σχέση βοήθειας με πληθυσμούς σε κατάσταση εγκατάλειψης.

6.
• Film dvd Η ΣΧΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
7.
• Cd-rom Η ΣΧΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Γερμανία
proInnovation Dr. Anne Rosgen
Ziegelstr.18, 66113 Saarbrücken –
Γερμανία
Tel: 004968142541
Fax: 004968142541
www.proinnovation.de
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
- Dr. Anne Rösgen (e-mail:
anne.roesgen@proInnovation.de)

Γαλλία
Le Groupement d’Intérêt Public –
Formation et Insertion Professionnelles de l’Académie de Grenoble - GIP FIPAG
5 rue Roland Garros, 38320
Eybens - France
Τηλ: 0033456524641
Φαξ: 0033456524650
www.ac-grenoble.fr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Jean Noël PACHOUD (e-mail: jean-noel.pachoud@ac-grenoble.fr)
- Catherine CHABOUD (e-mail: catherine.chaboud@ac-grenoble.fr)

Ελλάδα
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) Κρήτης
Εσταυρωμένος, ΤΘ: 1939, 71004
Ηράκλειο (Κρήτη) – Ελλάδα
Τηλ: (0030) (2810) 379328
Φαξ: (0030) (2810) 379328
www.teicrete.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας
Σοφία ΚΟΥΚΟΥΛΗ (e-mail : koukouli@staff.teicrete.gr)
Βασιλική ΠΑΤΤΑΚΟΥ (e-mail: tasosvaso@hotmail.com

Λετονία
Πανεπιστήμιο της Liepaja (Λετονία)
Liela 14, 3430 Liepaja - Λετονία
Τηλ: (0037) 163 3454959
Φαξ: (0037)163 424223
www.lieppa.lv
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Anita LIDAKA (e-mail: anita.lidaka@liepu.lv)

Νορβηγία
Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας NOVA του Όσλο
Box 3223 Elisenberg, N-0208 Oslo - Νορβηγία
Τηλ: 0047 22 54 12 00
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Εlisabeth Backe-Hansen: 0047 22 54 13 07
www.nova.no
- Bettina UHRIG (e-mail: bettina.uhrig@nova.no)
- Elisabeth BACKE-HANSEN (e-mail: elisabeth.backe-hansen@nova.no)

Ρουμανία
Association PARTENER - le Groupement d’Initiative pour le Développement Local de Iasi
Str. Vasile Conta, nr.42, 700106 - Roumanie
Τηλ: 0040232217884
Φαξ: 0040232270502
www.asociatia-partener.ro
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
- Catalin ILASCU (e-mail: catalin@asociatia-partener.ro)

Πανεπιστήμιο Alexandru Ioan Cuza του Ιασίου
Bulevardul Carol 1 nr. 11, 700506 – Ρουμανία
Τηλ: 0040232201028
Φαξ: 0040232210660
www.uaic.ro
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
- Contiu SOITU (e-mail: soitucontiu@yahoo.com)

Σλοβενία
Ινστιτούτο Γεροντολογίας και Διαγενεακών Σχέσεων “Anton TRSTENJAK“ της Λουμπλιάνα
Resljeva 11, 1001, Ljubljana - Σλοβενία
Τηλ: 00 386 14 339-301 / 00 386 (0)1 433 93 01
www.inst-antonatrstenjaka.si
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Ksenija RAMOVS(e-mail: ksenija.ramovs@guest.arnes.si)
- Marijana STRBENK (e-mail: marijana.strbenk@amis.net)

Γλώσσα

Η γλώσσα εργασίας του σχεδίου είναι τα γαλλικά. Όλοι οι εταίροι μιλούν γαλλικά. Στο τέλος του σχεδίου, ορισμένα αποτελέσματα και οι δημοσιεύσεις θα είναι διαθέσιμα σε 4 γλώσσες (γαλλικά, ελληνικά, σλοβενικά και λετονικά) και άλλα σε 7 γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά και ρουμανικά επιπλέον των 4 που αναφέρθηκαν).

Χρηματοδότηση

Το σχέδιο RELAIS PLUS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Επιτροπή μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci. Οι εταίροι του σχεδίου διασφαλίζουν ένα ποσοστό της χρηματοδότησης (25%) από ίδιους πόρους, ήτοι 84130 ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού που είναι 336 510 ε.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.